"We need to do more than just grow our own vegetables - we need to examine the roots of world hunger and resource depletion and examine the prevailing financial system."


- Bill Mollison, 1983

Vad är permakultur?Permakulturkonceptet skapades på 70-talet i Australien av Bill Mollison och David Holmgren och är en sammanslagning av orden ’Permanent Agriculture’. Det startades som en reaktion mot de problem som intensiva jordbruksmetoder förde med sig som urlakning och förlust av jordmån, förlust av biologisk mångfald och ohållbart användande av vattenresurser bland annat. Permakulturkonceptet är dynamiskt och utvecklas ständigt och idag står det också för 'Permanent Culture' och innefattar alla våra mänskliga aktiviteter och även vår relation till varandra.


Konceptet är inspirerat av naturens egna ekosystem som är extremt produktiva och där gynnsamma kopplingar mellan t.ex djur och växter skapar motståndskraftiga och resilienta system. Vi inspireras av detta systemtänkande när vi som designers vill skapa resurseffektiva och hållbara platser för bland annat boende, energi- och matförsörjning där också människors hälsa och välbefinnande står i fokus.


Rent praktiskt så börjar all design med uppmärksam observation av alla levande processer i vårt eget "ekosystem", som t.ex hur solen, vattnet och vinden rör sig genom vår trädgård. Hur kan vi samla och fördröja flödet av dessa energier och få dem att arbeta så länge som möjligt på vår plats. Och genom noggrann placeringen av olika "element" som t.ex en köksträdgård, en damm, komposteringsstationer, en skogsträdgård eller ett växthus så försöker vi skapa gynnsamma kopplingar mellan dessa element. Ett elements behov (input) täcks av avkastningen (output) från ett annat, precis som i naturen där avföring från ett djur blir till näring för en växt eller hur fåglar får sin föda från en bärbuske och samtidigt hjälper busken med fortplantning genom att sprida fröna. Och där svampar i jorden får sin energi från växters rötter genom ett symbiosförhållande som heter mykorrhiza där växten i gengäld får tillgång till mineraler och vatten långt ner i jorden.


Bill Mollison och David Holmgren arbetade fram olika vägledande "designprinciper" inspirerade av naturens processer och även inspirerade av s.k naturfolk och deras förhållningssätt till sin omgivning. Dessa principer och även de etiska grundvärderingarna: Omsorg om Jorden, Omsorg om människor och Rättvis fördelning finns förklarade i bilden nedan.


1981 fick Bill Mollison Right Livelihood Award (det alternativa Nobelpriset) för sitt arbete med permakultur. Och på FN-nivå används permakultur som ett verktyg för hållbar utveckling. Även EU-Kommissionen tycker i sitt förslag till en EU-strategi och EU-mål för biologisk mångfald efter 2010 att permakultur måste lyftas fram ”som ett effektivt skydd och återställare av biologisk mångfald”. För mer information om permakultur på svenska se föreningen Permakultur i Sveriges hemsida:

           https://permakultur.se. Info om våra kurser här.